NVE Privacy Verklaring

  1. Introductie

Het NVE zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden, oud-leden, donateurs, concertbezoekers en bezoekers van haar website. Persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het NVE houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacy verklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens het NVE verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt en beveiligd. Daarnaast brengt het NVE door middel van deze privacy verklaring personen die het betreft op de hoogte van hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De privacy verklaring wordt daartoe gepubliceerd op de website van het NVE (www.nvensemble.nl).

  1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Het NVE verzamelt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens betreffen behoudens uitzonderingen uitsluitend uw identiteit en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres), en in het geval van leden en donateurs hun bankrekeningnummer. Deze gegevens staan het NVE ter beschikking doordat u uw gegevens zelf op enige wijze kenbaar heeft gemaakt aan het NVE. Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

Het NVE verzamelt geen identificerende gegevens van bezoekers van de website van het NVE. Het NVE verzamelt evenmin identificerende gegevens van personen die het NVE via de mailbox info@nvensemble.nl of per post benaderen, tenzij dat noodzakelijk is om aan verzoeken van deze personen (zoals het reserveren van toegangskaarten voor een concert van het NVE) te kunnen voldoen.

  1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

Het NVE gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend ten dienste van de doelstelling van het NVE: het uitvoeren van vocale muziek die niet tot het gangbare repertoire behoort. In de praktijk houdt dit in dat het NVE met behulp van uw persoonsgegevens:

  • contact met u kan opnemen;
  • u informatie kan sturen, in het bijzonder over de activiteiten van het NVE;
  • een leden- en donateursadministratie kan bijhouden;
  • contributies en donaties kan innen;
  • de onderlinge communicatie tussen de leden kan faciliteren;
  • kan voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het NVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt, of zo lang als wettelijk verplichtingen vereisen. Gegevens van concertbezoekers worden alleen dan voor langere tijd bewaard, als zij uitdrukkelijk aangeven dat zij op de hoogte willen worden gehouden van toekomstige concerten van het NVE. Gegevens van oud-leden worden bewaard ten behoeve van eventuele reünieactiviteiten, tenzij zij aangeven daar geen prijs op te stellen.

  1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Het NVE verstrekt uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij u hier uitdrukkelijk mee instemt of indien dit voortvloeit uit wettelijke verplichtingen. Het NVE zal uw persoonsgegevens in geen geval commercieel ter beschikking stellen aan derden.

  1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Het NVE neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de elektronische verenigingsadministratie beveiligd met een toegangscode die alleen bij de bestuursleden van het NVE bekend is. Ook de mogelijkheid om de mailbox van het NVE in te zien wordt beperkt door het gebruik van een toegangscode.

  1. Uw privacy rechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming, dan kunt u deze op elk moment intrekken door middel van een bericht aan de mailbox van het NVE (info@nvensemble.nl).

Indien u van mening bent dat uw rechten onvoldoende door het NVE worden gerespecteerd, dan bent u gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van het NVE behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Check daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

  1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacy verklaring en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u gebruik maken van de mailbox van het NVE (info@nvensemble.nl). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.